REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Poziv za uključivanje javnosti u određivanje sadržaja strateške studije

 

Općinski Načelnik  na temelju članka 160. stavak 1. i članka 161. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13 i 153/13),  Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08) i članka 12. stavak 1. točka 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08) daje sljedeću

 

INFORMACIJU

 

o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Marina

 

I.

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Jedinstveni upravni odjel Općine Marina.

 

II.

Nositelj izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina je Jedinstveni upravni odjel Općine Marina.

 

III.

Postupak se provodi na temelju članka 68. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša i članaka  i  Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

 

IV.

U postupku određivanja sadržaja strateške studije sudjeluju sljedeća tijela i/ili osobe određene posebnim propisima:

 

 1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, 21000 Split
 2. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split
 3. Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
 4. Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split
 5. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, 21000 Split
 6. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split,
 7. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, p.p. 475, 21000 Split
 8. Hrvatske šume, UŠP Split, Kralja Zvonimira 35/III, 21 000 Split
 1. Županijska uprava za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije, Ruđera Boškovića 22, 21000 Split
 2. Hrvatske ceste, Ruđera Boškovića 22, Split
 1. HEP – Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Split, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
 2. MUP – Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split
 1. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Vukovarska ulica 46, Split
 2. Vodovod i kanalizacija d.o.o., Biokovska 3, 21000 Split
 3. Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, 22 000 Šibenik
 4. Grad Šibenik, Trg Palih Branitelja Domovinskog rata I, 22 000 Šibenik
 5. Općina Rogoznica, Obala Hrvatske Mornarice bb, 22 203 Rogoznica
 6. Općina Seget, Trg Hrvatskog Viteza Špiro Ševo Frzelin 1, 21218 Seget Donji
 7. Općina Primošten, Svetog Josipa 7, 22 202 Primošten
 8. Općina Okrug, Bana Josipa Jelačića 17, 21223 Okrug

 

V.

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama Općine Marina. Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge na sadržaj strateške studije. Mišljenja se dostavljaju u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu. Prije donošenja Odluke o sadržaju strateške studije, nadležno tijelo razmotrit će pristigla mišljenja i prijedloge javnosti, tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i jedinica područne (regionalne) samouprave.

VI.

Jedinstveni upravni odjel Općine Marina će Odluku o sadržaju strateške studije objaviti na web stranici Općine Marina.

 

 

KLASA: 350-02/15-20/12                                                                                                                                                                  Općinski načelnik

UR.BROJ:2184/02-02/01-16-266                                                                                                                                                      Ante Mamut

Marina, 28.12.2016.

 

 

 

PDF: Poziv za uključivanje javnosti u određivanje sadržaja strateške studije

Pin It on Pinterest

Skip to content