Pravo na pristup informacijama

Određuje se Ivana Rinčić, struč. spec. admin. publ., službenica Općine Marina na radnom mjestu Više referentice – tajnica u Uredu načelnika, kao službena osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanje prava na pristup informacijama (dalje u tekstu: službenik za informiranje).

Kao zamjena za odsutnog Službenika za informiranje za vrijeme trajanja godišnjeg odmora, bolovanja, rodiljnog, porodiljnog dopusta ili bilo koje druge spriječenosti za rad određuje se Darija Najev Jurač, dipl. iur., službenica Općine Marina na radnom mjestu pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marina.

Način podnošenja zahtjeva za pristup informacijama:

 • Poštom na adresu: Općina Marina, Ante Rudana 47, 21222 Marina
 • E-mailom: tajnica@marina.hr
 • Telefonom: 021/889 088, 021/889 524
 • Fax-om: 021/796 541
 • Osobno u pisarnicu/protokol

PDF: II IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

PDF: Odluka o određivanju službenika za informiranje

PDF: izmjena-i-dopuna-odluke-o-odredivanju-sluzbenika-za-informiranje

Obrasci:

Korisne informacije:

 • Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.)
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, br. 12/14.)
 • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, br. 15/14.)
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 79/07. i 86/12.)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka(»Narodne novine«, br.1089/96.)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br.106/12.- pročišćeni tekst.)
 • Zakon o medijima (NN 59/0484/1181/13)
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, br. 167/03., 79/07., 80/11., 125/11. I 27/11.)
 • Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09)
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, br. 12/14.)
 • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, br. 15/14.)

Izvješća:

Pin It on Pinterest

Skip to content