Nakon dugo vremena Općina Marina je dobila suglasnost za prostorni plan od Ministarstva prostornog planiranja i zaštite okoliša, koji sad ide na donošenje Općinskom Vijeću. Odluka o izradi je donesena 2007.g. i Općinsko vijeće je započelo izradu prostornog plana. Zadnji prostorni plan je bio donesen 2002.g..

Izmjenom i dopunom PPUO Marina obuhvaća se cijelo područje Općine, posebno rubni dijelovi građevinskih područja na mjestima gdje se u svakom pojedinom slučaju utvrdi opravdanost zahtjeva, odnosno da realizacija doprinosi razvitku područja Općine, što je osnovni cilj i polazište za pokretanje postupka.

Svrha i opći cilj te programska polazišta izmjena i dopuna PPUO Marina je osiguranje razvoja Općine na načelima održivog razvoja. Ovaj cilj će se ostvarivati na način da se propiše, omogući i potiče:

– Prostorni razvoj zasnovan na demografskom razvitku, koji se temelji na prirodnom priraštaju stanovnika, doseljavanju i povratku stanovnika, te uspostava ravnoteže između takovog demografskog razvitka i prostornog razvoja Općine.

– Zaštita vrijednih područja, posebnog obalnog pojasa sa otočićima, ugroženih dijelova prirode, arheoloških i spomeničkih zona i lokaliteta, te vrijednih krajolika.

– Gospodarski razvoj zasnovan na turizmu, poljoprivredi, te industriji sa Čistim tehnologijama, proizvodnim pogonima manjeg kapaciteta (mala i srednja poduzeća) i znaČajnom udjelu servisnih djelatnosti.

– Osiguranje prostora i lokacija za infrastrukturne i ostale objekte i sadržaje državnog i županijskog znaČaja u skladu sa njihovim realnim potrebama.

– Ustanovljenje planskih kriterija i mjera koje će potaknuti povezivanje obalnog podruČja Općine sa zaleđem i osiguranje jednakomjernog razvoja cijelog prostora Općine. Pritom nastojati na oČuvanju specifiČnih znaČajki i identiteta pojedinih naselja.

Ovim izmjenama i dopunama PPUO Marina stvoreni su uvjeti za daljni gospodarski razvoj koji obuhvaća neizgrađene dijelove GP, uvrštenje radne zone Vinovac u skladu sa prostornim planom SD županije, uvrštenje podruČja uzgoja tuna, usklađenje turistiČkog naselja Vela Borovica, povećanje građevinskih podruČja prema iskazanim interesima mještana pojedinih naselja, usklađenje odnosa izgrađenih i neizgrađenih građevinskih podruČja sa stanjem na terenu te usklađenje infrastrukturnih koridora.

Pin It on Pinterest

Skip to content