REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

Tel:01/37 82-444            Fax:01/3782-1 52

 

Uprava za dozvole državnog značaja

KLASA: UP/I-350-05/14-01/080

URBROJ: 531-06-1-1-2 -14-09

Zagreb, 11. svibnja 2015.

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja Repubłike Hrvatske, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, rješavajući po zahtjevu Županijske uprave za ceste Splitsko-dalmatinska županije, iż Splita, Ruđera Boškovića 22, u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: REKONSTRUKCIJU I IZMJEŠTANJE DIJELA LOKALNE CESTE L-65078, (Ražanj-Dvornica-Sevid-08) u k.o. Sevid i k.o. Račice dijelom u Splitsko-dałmatinskoj županiji, a dijelom u Šibensko-kninskoj županiji, na temełju odredbi Zakona o općem upravnom postupku (“Narodne novine” br. 47/09) i čł. 110.-112. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (“Narodne novine” br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), a u vezi odredbe čl. 188. st. 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13),

 

P O Z I V A

 

vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama u k.o. Sevid i k.o. Račice u Splitsko – dalmatinskoj županiji i Šibensko-kninskoj županiji, koje se nalaze unutar područja na kojem je predviđen zahvat u prostoru:

 

REKONSTRUKCIJU I IZMJEŠTANJE DIJELA LOKALNE CESTE L-65078,

(Ražanj-Dvornica -Sevid-08) na području Općine Marina i Općine Rogoznica

 

da izvrše uvid u Idejni projekt broj projekta T.D. 84/13-1 iż prosinca 2013. godine, izradenom po tvrtki TRIVIUM d.o.o., projektanta Miroslava Jakovćevića dipl.ing.grad, radi upoznavanja s predmetnim zahvatom i oćitovanja na isti. Uvid u ldejni projekt może se izvršiti osobno iłi putem opunomoćenika na slijedećem mjestu:

 OPĆINA MARINA,

Jedinstveni upravni odjel, Marina, Ante Rudana 47,

Ured načelnika, dana 27. svibnja 2015. od 08.00 do 10.00 sati

 

Potrebno je donijeti na uvid osobnu iskaznicu i dokaz vlasništva ili drugih stvarnih prava (izvod iz zemljišne knjige). Ukoliko se ne odazovete ovom pozivu postupak ce se nastaviti sukladno pravilima portupka i materijalnom propisu.

NAČELNICA SEKTORA

Snježana Durišić, dipl.ing.g rad. v.r.

 

 

PDF:Rekonstrukcija i izmještanje dijela lokalne ceste L-65078

PDF: Rekonstrukcija i izmještanje dijela lokalne ceste L-65078, (Ražanj-Dvornica-Sevid-D8)

 

Pin It on Pinterest

Skip to content