Na temelju članka 22. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina 17/18) općinski načelnik dana 28. srpnja 2018. godine donosi
RJEŠENJE
O IMENOVANJU STALNOG SASTAVA
IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE MARINA

1. U stalni sastav Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Marina imenuju se:

– DARIJA NAJEV JURAČ, dipl.iur. za predsjednicu
– JELENA BRAJNOV – za člana

– DIVNA IVANČEV, dipl.iur. za zamjenicu predsjednice
– JELENA DUJMOV – za zamjenicu člana

2. Izborno povjerenstvo:
-izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća,
-propisuje i objavljuje obvezatne upute za rad tijela koja provode izbore,
-propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora,
-obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
-ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,
-na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje
zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,
-određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća,
-imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora,
-nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
-nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s
Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Marina,
-prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,
-objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,
-obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća.

3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se „Službenom glasniku Općine Marina “ i internetskoj stranici Općine Marina.

Općinski načelnik

Ante Mamut

KLASA: 013-03/18-02/03
URBROJ:2184/02-03/01-18-1
Marina, 28. srpnja 2018. god.

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content