REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARINA
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa:021-05/12-50/03
Ur.broj:2184/02-03/01-12-1
Marina, 23. svibnja 2012. godine.

Na temelju Članka 36. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina 11/09) predsjednik Općinskog vijeća Općine Marina:

S A Z I V A
Za dan 01.06.2012. godine ( petak ) s poČetkom u 10.00 sati
26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Marina za koju predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Verifikacija Zapisnika sa 25. sjednice vijeća
 2. Izvješće o izvršenoj preraspodjeli proračuna za 2012. godinu I.
 3. Prijedlog Izvješća o izvršenju proračuna Općine Marina za 2011. godinu (godišnji obračun proračuna)
 4. Prijedlog imenovanja komisije za dodjelu javnih priznanja Općine Marina
 5. Ugovor o uvjetima i naČinu korištenja odlagališta komunalnog otpada „Vučje Brdo“ u Planom – Zaključak o prihvaćanju novog Ugovora
 6. Prijedlog odluke o odabiru javna nabava odvoz glomaznog otpada i otpada sa divljih deponija – Zaključak vijeća
 7. Prijedlog odluke o doabiru Javna nabava dovoz vode 2012. godine
 8. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog Ugovora
 9. Prijedlog plana Upisa djece u Dječji vrtić Marina u 2012/2013
 10. Prijedlog izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića „Marina“ za 2012.
 11. Prijedlog izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Marina“
 12. Prijedlog financijskog izvješća Dječjeg vrtića Marina za 2011
 13. Prijedlog Izvješća o ostvarenju programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2011. godinu.
 14. Prijedlog izvješća programa redovitog održavanja komunalne infrastrukture za 2011
 15. Prijedlog izvješća o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.
 16. Prijedlog Ugovora o zakupu dom Svinca
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o većem broju etaža za nezakonito izgrađene zgrade u postupku ozakonjenja zgrade
 18. Vječnička pitanja

Općinsko vijeće

Ivica Pavić

Pin It on Pinterest

Skip to content