PDF: 02-2008

Sadržaj:

1.Odluka o lokacijama za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava i drugi opći uvjeti za provedbu javnog natječaja za dodjelu javno prometnih površina na korištenje

2.Javni natječaj za dodjelu na korištenje javnoprometnih površina u 2008. godiniza potrebe postavljanja ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content