Sadržaj:
1. I. izmjena i dopuna proračuna Općine Marina za 2022. godinu ……………………………………… stranica 34.
2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2022. godinu ……………………………………… stranica 49.
3. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu ……………………………………… stranica 56.
4. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Marina u 2022. godini ……………………………………… stranica 59.
5. Izmjena i dopuna Plana izrade prostornih planova za 2022. godinu ……………………………………… stranica 60.
6. Izmjena Programa javnih potreba socijalne skrbi Općine Marina za 2022. godinu ……………………………………… stranica 63.
7. Dopune Odluke o izvršenju proračuna Općine Marina za 2022. godinu ……………………………………… stranica 64.
8. Odluka o stjecanju i otuđenju nekretnina ……………………………………… stranica 65.
9. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o oslobađanju o plaćanja komunalne naknade ……………………………………… stranica 66.
10. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Marina na I. izmjenu Plana nabave za 2022. godinu ……………………………………… stranica 67.
11. I.Izmjena Plana nabave za 2022. godinu ……………………………………… stranica 68.
12. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Općinskog načelnika ……………………………………… stranica 77.
13. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Marina za razdoblje od 01.07. do 31.12.2021. godine ……………………………………… stranica 78.
14. Odluka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtića MARINA u 2022/2023 odgojno-obrazovnoj godini ……………………………………… stranica 83.
15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2021. god. ……………………………………… stranica 83.
16. Izvješće o radu davatelja usluge za 2021. godinu ……………………………………… stranica 84.
17. Odluka o prijenosu upravljanja i održavanja projekta ulaganja u građenje i opremanje dječjeg vrtića …………………………………… stranica 87.
18. Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera za štite od požara u 2022. godini na području Općine Marina …………………………………… stranica 88.

PDF: Službeni glasnik 06-2022

Pin It on Pinterest

Skip to content