PDF: 09-2008

Sadržaj:

 OPĆINSKO VIJEĆE:

 • Ostvarenje proračuna Općine Marina  za 2007. godinu         
 • Zaključak o prihvaćanju nalaza Državne revizije
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Općinskog Poglavarstva o ostvarenjima programa u 2007.  
 • Zaključak o prihvaćanju zaključaka, Odluka i Izvješća Dječjeg vrtića „Marina“          
 • Izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i načinu upisa, te prednost pri upisu u dječje vrtiće čiji je osnivač Općina Marina, te o mjerilima za utvrđivanje cijene njihovih usluga                              

 OPĆINSKO POGLAVARSTVO:

 • Izvješće o ostvarivanju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini                            
 • Izvješće o ostvarivanju Programa redovitog održavanja komunalne infrastrukture u 2007. 
 • Izvješće o ostvarivanju programa izgradnje objekata društvenih djelatnosti u 2007.
 • Izvješće o redovitom održavanju groblja i obavljanju grobljanskih usluga u 2007. g
 • Izvješće o ostvarivanju Programa izvanrednog održavanja protiv požarnih puteva u 2007.   

 DJEČJI VRTIĆ „MARINA“, MARINA

 • Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Marina“, Marina                            
 • Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg  vrtića „Marina“, Marina               
 • Zaključak o kadrovskoj strukturi u 2008/09 
 • Odluka o visini participacije roditelja 
 • Prijedlog Odluke o upisu u Dječji vrtić „Marina“ za 2008/2009 godinu              
 • Izvješće o upisu djece u Dječji vrtić „Marina“, Marina za 2008/2009            
 • Zaključak o kriterijima i načinu upisa  
 • Finacijsko izvješće Dječjeg vrtića „Marina“ za 2007. godinu                     

Pin It on Pinterest

Skip to content