Službeni glasnik 37/2017

Sadržaj:

1. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Marina za 2018. godinu ……………….stranica 419.
2. Program javnih potreba u športu Općine Marina u 2018. godine ……………….stranica 427.
3. Program proslave dana mjesnih odbora za 2018.godinu ……………….stranica 428.
4. Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Marina u 2018. Godini ……………….stranica 429.
5. Program javnih potreba socijalne skrbi Općine Marina u 2018. godini ……………….stranica 430.
6. Program javnih potreba u kulturi Općine Marina u 2018. godini ……………….stranica 431.
7. Plan izrade prostornih planova u 2018. godini ……………….stranica 432.
8. Program gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2018. godinu ……………….stranica 434.
9. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu ……………….stranica 438.
10.Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu ……………….stranica 443.
11.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu ……………….stranica 444.
12.Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Marina za financiranje političkih stranaka i članova/ca Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupe birača (nezavisni vijećnici) za 2018. godinu ……….stranica 453.
13.Odluka o pokriću manjka Proračuna Općine Marina iz prethodnih razdoblja ……………….stranica 455.

Pin It on Pinterest

Skip to content