Sadržaj:
1. Proračun Općine Marina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu ………………………… stranica 653.
2. Odluka o izvršenju proračuna Općine Marina za 2019. godinu ………………………… stranica 675.
3. Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Marina za financiranje političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama ………………………… stranica 682.
4. Odluka o vrijednosti obračunske jedinice za obračun komunalne naknade ………………………… stranica 684.
5. Plan izrade prostornih planova u 2019. godini ………………………… stranica 685.
6. Program gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2019. godinu ………………………… stranica 687.
7. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu …………………… stranica 690.
8. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu ………………………… stranica 697.
9. Program proslave dana Mjesnih odbora za 2019. godinu ………………………… stranica 698.
10. Program redovitih potreba civilnog društva na području Općine Marina za 2019. godinu ………………………… stranica 699.
11. Program javnih potreba u kulturi Općine Marina u 2019. godini ………………………… stranica 700.
12. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu ………………………… stranica 701.
13. Program javnih potreba socijalne skrbi Općine Marina u 2019. godini ………………………… stranica 705.
14. Program javnih potreba u športu Općine Marina u 2019. godini ………………………… stranica 706.
15. Prijedlog odluke razvojnih programa za razdoblje 2019 – 2021. godine ………………………… stranica 707.
16. Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za određivanje plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marina ……………… stranica 715.

PDF: Službeni glasnik 47-2018

Pin It on Pinterest

Skip to content