PDF: 15-2015 (3. Izmjene i dopune plana nabave za 2015.g.; Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture; Izvješće o ostvarenju programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014.g.; Izmjena programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015.g.; Zaključak o davanju suglasnosti za prijenos poslova prostornog uređenja izdavanja upravnih akata iz oblasti prostornog uređenja i građenja na području Općine Marina; Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada; Odluka o izmjeni i dopuni odluke o prijenosu osnovnih sredstava komunalnom poduzeću “Marinski komunalac” d.o.o; Odluka:Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Marina  ,  Plan zaštite od požara za   Općinu Marina; Odluka o  izmjenama i dopunama članova Stožera zaštite i spašavanja općine Marina;  Rješenje   o   razrješenju i imenovanju   članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Općine  Marina; Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2015. godine; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke  o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova  tijekom 2015. godine, Zaključak o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općinskog vijeća Općine Marina povodom dana Općine Marina i blagdana –zaštitnika Općine Marina Sv.Jakova 25.srpnja 2015.godine; Zaključak: Općinsko vijeće Općine Marina daje suglasnost na nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Split-Solin i aglomeracije Kaštela – Trogir; Solin Cerna, Beton Gradnja; Point Split;  Nacrt  prijedloga Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske – dostava primjedbe

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content