REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa:112-07/14-70/03

Ur. broj: 2184/02-04/60-14-5

 

Marina, 08.05.2014.

 

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

za prijem u službu u Vlastiti pogon na određeno vrijeme

Komunalni djelatnik – pomoćni poslovi (rad na kamionu  za odvoz otpada)

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za radno mjesto Komunalni djelatnik – pomoćni poslovi, o opisu poslova i zadaći radnog mjesta, podacima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja, kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

Obavlja poslove utovara otpada i manipulacija sa kontejnerima i drugim posudama za komunalni otpad, čisti i održava lokacije za komunalni otpad i brine se o ispravnosti kontejnera i ostalih posuda za odlaganje otpada; obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja ili voditelja grupe.

 

Podaci o plaći: Očekivana bruto plaća: cca 5.340,00 kn

 

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za oglas. Testiranje kandidata će se provesti sukladno članku 22. i 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11).

 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

– pisanog testa iz općeg znanja,

–  intervjua s Povjerenstvom.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Pin It on Pinterest

Skip to content