REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-07/14-70/02

Ur. broj: 2184/02-04/60-14-9

 

Marina, 08.05.2014.

 

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

Za prijem u službu u Vlastiti komunalni pogon na određeno vrijeme

Komunalni djelatnik – vozač – čistač

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za radno mjesto Komunalni djelatnik – vozač – čistač, o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podacima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja, kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

Obavlja poslove vozača kamiona za odvoz komunalnog otpada i čisti lokacije za komunalni otpad, obavlja poslove utovara otpada i manipulacija sa kontejnerima i drugim posudama za komunalni otpad, vrši održavanje kamiona i pravovremeno obavještavanje o servisiranju i registraciji vozila i druge poslove po nalogu upravitelja komunalnog pogona.

 

Podaci o plaći:Očekivana bruto plaća: cca 5.340,00 kn

 

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.Testiranje kandidata će se provesti sukladno članku 22. i 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11).

 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

– pisanog testa iz područja: Zakon o sigurnosti prometa na cestama

–  intervjua s Povjerenstvom.

                                                                                  Povjerenstvo za provedbu Oglasa

Pin It on Pinterest

Skip to content