REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa112-07/14-70/01

Ur. broj: 2184/02-04/60-14-5

 

Marina, 08.05.2014.

 

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

Za prijem u službu u Vlastiti komunalni pogon na određeno vrijeme

Samostalni upravni referent za komunalni red (komunalni redar)

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za radno mjesto Samostalnog upravnog referenta za komunalni red (komunalni redar), o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podacima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja, kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

Kontrola provedbe propisa o komunalnom redu, sukladno zakonu o komunalnom gospodarstvu, zakonu o zaštiti od buke, zakonu o održivom gospodarenju otpadom u odnosu na nezakonito odbacivanje otpada i klanjanje nepropisno odbačenog otpada, nadzor nad građenju i izvođenju radova sukladno zakonu o građevinskoj inspekciji.  Poduzimanje mjera temeljem zakona i akata Općine, izlazak na teren, evidentiranje te prijavljivanje bespravne gradnje, izlazak na teren te evidentiranje novih obveznika komunalne naknade, kontrola i provedba mjera suzbijanja zaraznih bolesti, suradnja sa zdravstvenim ustanovama radi poboljšanja mjera sanitarne zaštite, kontrola i nadzor u provedbi DDD-e na području općine, provedba propisa o komunalnom redu, praćenje stanje u prostoru općine u svrhu realizacije o provedbi propisa o komunalnom redu, komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu, nadzor nad korištenjem koncesijskih odobrenja i utvrđuje da li se koriste u skladu s odobrenjem, koncesije, javne površine, tržnice i drugi prostori u vlasništvu Općine Marina, obavlja kontrolu prometa sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.Obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja i Upravitelja vlastitog pogona.U provođenju svojih ovlasti donosi rješenja u upravnom postupku, zaključke o dozvoli izvršenja, rješenje o uklanjanju s javnih površina. Podnosi izvješća o svom radu jednom mjesečno rukovoditelju . Obavlja i druge poslove po nalogu  Načelnika, rukovoditelja i Upravitelja Vlastitog pogona.

 

Podaci o plaći:Očekivana bruto plaća cca 6.720,00 kn

 

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.Testiranje kandidata će se provesti sukladno članku 22. i 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11).

 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

-pisanog testa iz područja: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o građevinskoj inspekciji, Odluke  o

komunalnom redu Općine Marina (Sl.gl. 08/07, 08/08)

– intervjua s Povjerenstvom.

 

                                                                                              Povjerenstvo za provedbu oglasa

 

Pin It on Pinterest

Skip to content