Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/2011, 83/13, 143/13 i 13/2014-Odluka Ustavnog suda U-I-1678/2013 od 19.12.2013.g.) i temelju članka 50. Statuta Općine Marina ( Službeni glasnik Općine Marina 11/14 i 20/15 ) Općinski načelnik Općine Marina donosi

V IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

 

Članak 1.

U Planu nabave Općine Marina za 2016. godinu (Službeni glasnik Općine Marina broj 1/2016, 6/16 i 8/16) u članku 5. u tablici „predmeti nabave roba i usluga čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna, te izvođenje javnih radova čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna a manja od 500.000,00 kuna“ donose se izmjene i dopune prikazane u slijedećoj tablici:

 

RED. BROJ PREDMET NABAVE PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE POZICIJA PRORAČUNA PREGLED IZMJENA
51. Izrada projekta rušenja muleva u Sevidu- I, II i III faza 30.000,00 1147 Mijenja se naziv predmeta nabave i vrijednost nabave

 

Članak 2.

Ostale odredbe Plana nabave za 2016. godinu (Službeni glasnik Općine Marina broj 01/16, 06/16, 08/16) ostaju nepromjenjene.

Članak 3.

Ove V izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave na internetskoj stranici Općine Marina, www.marina.hr.

 

Klasa: 402-08/16-80/103

Ur. broj: 2184/02-03/05-16-1

Marina, 26. listopada 2016.godine

Općinski načelnik

Ante Mamut

PDF: v-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2016-godinu

 

Pin It on Pinterest

Skip to content