REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARINA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA:350-03/20-30/01

UR.BROJ:2184/02-03/01-20-12

Marina, 17. srpnja 2020. god.

 

 

Na temelju čl. 84.-100. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Općinski načelnik dana 13. srpnja 2020. godine donosi sljedeći

 

ZAKLJUČAK

O UTVRĐIVANJU I UPUĆIVANJU NA JAVNU RASPRAVU

PRIJEDLOGA DETALJNOG PLANA UREĐENJA LUKE I

NAUTIČKOG CENTRA S OBALNIM POJASOM U MARINI

 

I.

Općinski načelnik na temelju Nacrta Prijedloga Detaljnog plana uređenja luke i nautičkog centra s obalnim pojasom u Marini (u daljnjem tekstu: Plan), a u skladu s čl. 95. st.2. Zakona o prostornom uređenju utvrđuje Prijedlog Detaljnog plana uređenja luke i nautičkog centra s obalnim pojasom u Marini i upućuje na javnu raspravu u trajanju od  8 dana. Prijedlog Plana koji se upućuje na javnu raspravu sadrži tekstualni i grafički dio Plana te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost.

 

II.

Javnu raspravu organizira i provodi Jedinstveni upravni odjel sa stručnim izrađivačem Plana, tvrtkom Arheo d.o.o. iz Zagreba, Tomislavova 11.

 

III.

Provođenje javne rasprave objavit će se u Slobodnoj Dalmaciji te na mrežnim stranicama Ministarstva i Općine Marina, najmanje osam dana prije početka javne rasprave. Objava sadrži mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u Prijedlog plana, mjesto i datum javnog izlaganja, poziv zainteresiranim osobama za sudjelovanje u javnoj raspravi te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana.

 

IV.

Posebna obavijest o javnoj raspravi dostaviti će se javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili bi trebala dati zahtjeve za izradu Plana te mjesnim odborima obuhvata Prijedloga Plana sve sukladno čl. 97. Zakona o prostornom uređenju.

 

V.

Javna rasprava provesti će se organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja u Općini Marina, Ante Rudana 47, prostorije Općine.

Javni uvid trajati će od dana 03. kolovoza 2020.  do 11. kolovoza 2020.godine

Javno izlaganje održati će se u 11. kolovoza 2020. godine u 11:00 sati u Prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, Marina.

Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana mogu se dostaviti nositelju izrade plana na adresu Ante Rudana 47, 21222 marina zaključno sa 11. kolovoza 2020. godine.

 

VI.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marina.

Općinski načelnik

Ante Mamut

 

DOSTAVITI:

  1. Predmet
  2. Pismohrana, ovdje

Prilog: ZAKLJUČAK 2-upućivanje na javnu raspravu13.07.2020_

 

Pin It on Pinterest

Skip to content