Na temelju čl. 105. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i čl. 46. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina 5/21), općinski načelnik Općine Marina donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Konačnog prijedloga

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Marina

 

I.

Utvrđuje se konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Marina a na temelju prihvaćenog Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga Plana izrađenog od strane Arheo d.o.o. iz Zagreba sa sjedištem u Zagrebu, Tomislavova 11.

II.

Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Marina sastoji se od TEKSTUALNOG DIJELA (ODREDBE ZA PROVOĐENJE) i GRAFIČKOG DIJELA te obrazloženja.

III.

Ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel da sukladno čl.107. i 108. Zakona o prostornom uređenju ishodi potrebna mišljenja odnosno suglasnosti.

 

V.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na službenim internetskim stranicama Općine Marina i na oglasnoj ploči Općine Marina.

 

Općinski načelnik

Ante Mamut

 

KLASA:350-02/20-20/07

UR.BROJ: 2181-31-03/01-22-134

Marina, 24. veljače 2022.

PDF: Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content