Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i članka 50. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina 11/14, 20/15 ) načelnik Općine Marina, dana 16. veljače 2017. godine donio je:

 

 

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Marina i objavi ponovne javne rasprave

 

I.

Utvrđuje se Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina (u nastavku: Plan) za javnu raspravu u trajanju od 8 dana.

 

II.

Prijedlog Plana za koji se utvrđuje rok javne rasprave sadrži Odredbe za provođenje, Obrazloženje, Sažetak za javnost i Kartografski dio.

 

III.

Prijedlog Plana upućuje se na javnu raspravu (javni uvid i javno izlaganje). Oglas o javnoj raspravi objavit će se u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Općine i Ministarstva te na oglasnoj ploči.

IV.

Javni uvid trajati će od 27. veljače 2017. do 07. ožujka 2017. godine u prostorijama Općine Marina, Ante Rudana 47, Marina .

V.

Javno izlaganje održat će se dana 28. veljače 2017. godine u 14:00 h u prostorijama velike dvorane Općine Marina na adresi Ante Rudana 47, 21222 Marina.

 

VI.

Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi dostaviti će se tijelima i osobama određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu Plana i mjesnim odborima za područje obuhvata Plana.

 

VII.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni interes na području Plana da sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi te da tijekom ponovnog javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe i prijedloge. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog Plana mogu se predati u pismenom obliku na adresu Općine ili upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida najkasnije do 07. ožujka 2017. godine.

Mišljenja , primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

VIII.

Za provođenje ovog zaključka te poduzimanje drugih pravnih radnji, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13), zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Marina.

IX.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Marina.

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Mamut

KLASA:350-02/15-20/12

URBROJ:2184/02-02/01-17-293

Marina, 16. veljače 2017.

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content