Na temelju Članka 50. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 11/09 i 23/10), Članka 7. Oduke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Marina (Službeni glasnik br. 11/11)i Članka 2. Odluke o zakupu poslovnog prostora i o objavi javnog natjeČaja (Službeni glasnik Općine Marina br. 04/12) ,OpćinskinaČelnik Općine Marinaraspisuje

JAVNI NATJEČAJ

 za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora

 

I.PREDMET NATJEČAJA

 

Predmet natjeČaja je zakup poslovnih prostora unutar Mjesnog doma Svinca položenog naČest.zem. 3639 k.o. RaČice u naselju Svinca, i to slijedećih poslovnih prostora:

 • 175,65m2 poslovnogprostoraunutar prizemlja Mjesnog doma Svincaza potrebe obavljanja djelatnosti proizvodnje proizvoda od metala osim strojeva i opreme, na rok od 10 godina.
 • 50,00 m2 poslovnog prostora na katu Mjesnog doma Svinca, za potrebe obavljanja trgovaČke djelatnostiza potrebe obavljanja djelatnosti proizvodnje proizvoda od metala osim strojeva i opreme, na rok od 10 godina.

II.UVJETI NATJEČAJA

 

Početna cijena zakupa je 13,50 kuna po metru Četvornom mjesečno odnosno: 2.371,28kuna mjeseČno za 175,65 m2 prostora 675,00 kuna mjeseČno za 50 m2 prostora.

Pravo na natjecanje imaju za poslovni prostor podI. 1. imanjusve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje proizvoda od metala, osim strojeva i opreme, koje su uplatile jamčevinu u iznosu od 6.000,00 kuna u korist Žiro računa Općine Marina 2340009-1825800001 poziv na broj odobrenja 245738- OIBs naznakom „JAMČEVINA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA“ i koje na sebe preuzmu obvezu finaciranja uređenja Mjesnog doma Svinca u iznosu od 60.000,00 kuna sa PDv-om prema naknadno utvrđenom troškovniku, a koji će se iznos prebiti s mjesečnim troškovima najamnine..

 

 • Pravo na natjecanje imaju za poslovni prostor podI. 2. imanju sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje trgovačke djelatnosti , koje su uplatile jamčevinu u iznosu od 6.000,00 kuna u korist Žiro računa Općine Marina 2340009-1825800001 poziv na broj odobrenja 245738- OIBs naznakom „JAMČEVINA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA“
 • Rok dostave ponude je 20 dana od objave u dnevnom tisku.
 • Ponuda mora sadržavati:
  1. Naziv ponuditelja
 • Adresu sjedišta
 • Izvod iz registra trgovačkog suda, obrtnicu

Dokaz o uplaćenom jamstvu

 • Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz natječaja

Ponuđenu cijenu iskazanu brojkom i slovima

Broj žiro računa za eventualni povrat jamčevine

6.Izabrani ponuditelj(i) ima (imaju) obvezu plaćanja troškova objave natječaja.

 7.Izabranom ponuditelju uplaćeni iznos jamčevine uračunat će se u trošak objave natječaja i u cijenu zakupa , dok se ostalim ponuditeljima jamčevina vraća u nominalnom iznosu odmah po okončanju natječaja – bez kamata.

8.Ponude se dostavljaju na adresu:

Općina Marina, Općinski naČelnik

Ante Rudana 47

21222 Marina,

u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ponuda, ne otvarati – zakup poslovnog prostora br. 1“ (za poslovni prostor za obavljanje djelatnosti proizvodnje proizvoda od metala, osim strojeva i opreme), odnosno s naznakom „Ponuda, ne otvarati – zakup poslovnog prostora br. 2“ (za poslovni prostor za obavljanje djelatnostitrgovine).

Ugovor o zakupuodabrani ponuditelj dužan je sklopiti u roku od 15 dana raČunajući od dana otposlane preporuČene obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 •  Prije sklapanja Ugovora o zakupu za prostorpodI.1., izabraniponuditelj ima obvezu dostavljanjaovjerene zadužnice ili mjenice u iznosu od 60.000,00 kuna kao garanciju plaćanja predmetne zakupnine i kao garanciju provedbe izvršenja obveze uređenja Mjesnog doma Svinca.
 •  Prije sklapanja Ugovora o zakupu za prostorpodI.2., izabraniponuditelj ima obvezu dostavljanjaovjerene zadužnice ili mjenice u iznosu od 10.000,00 kuna kao garanciju plaćanja predmetne zakupnine.
 •  Rok plaćanje zakupnine je svakog 5-og u mjesecu za tekući mjesec.
 •  Izabrani ponuditelj ako ne zaključi ugovor o zakupuu roku iz točke 9. ovog natječaja gubi pravo napovrat uplaćene jamčevine.
 • Ostali odnosi između Općine Marina kao zakupodavca i izabranog ponuditelja uredit će se u skladu sa Odlukom o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina br. 11/11).
 •  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinski načelnik o čemu će se obavijestiti podnositelji ponuda.
 •  Općinski načelnik Općine Marina pridržava pravo u bilo kojoj fazi provedbe ovog natječaja bez obrazloženja ne prihvatiti niti jednu ponudu bez snošenja materijalne ili druge odgovornosti prema ponuditeljima.

 

 

 

Općinski načelnik:

 Ante Mamut

Pin It on Pinterest

Skip to content