Općina Marina izradila je Idejni projekt uređenja Obalnog pojasa u naselju Poljica TD 682/16 u studenom 2016. godine, koji se odnosi na obalni pojas neizgrađenog i izgrađenog dijela naselja Poljica duljine 2300 metara.

Kako bi se pristupilo izvođenju građevinskih radova bilo je potrebno utvrditi granicu pomorskog dobra. 

Općina Marina je u suradnji sa Splitsko – dalmatinskom županijom pristupila izradi elaborata utvrđivanja granice pomorskog dobra za dio k.o. Marina u naselju Poljica u dužini od cca 2600 metara obalnog pojasa.

Elaborat je u cijelosti financiran od strane Splitsko – dalmatinske županije. 

Ovo je još jedan projekt koji ukazuje na dobru suradnju između Općine Marina i Splitsko – dalmatinske županije. 

Pin It on Pinterest

Skip to content