Službeni glasnik 14/2023

Sadržaj: Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova…………… stranica 134. Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara za 2023. godini…………… stranica 136. Plan motriteljsko-dojavne...

Službeni glasnik 13/2023

Sadržaj: Odluka o objavi Javnog natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina za 2023. godini…………… stranica 128. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za zakup javne površine…………… stranica 133.             ...

Službeni glasnik 12/2023

Sadržaj: Odluka o lokacijama za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava u 2023. godini………………… stranica 126. PDF: Službeni glasnik 12-2023

Službeni glasnik 10/2023

Sadržaj: Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Marina za 2022. godinu………………… stranica 116. PDF: Službeni glasnik 10-2023

Službeni glasnik 9/2023

Sadržaj: Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Marina ………………………… stranica   Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2023. godinu…………………………… stranica 35. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za...

Pin It on Pinterest

Skip to content