Službeni glasnik 25/2024

Sadržaj: Ponovljeni Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Marina za razdoblje od 2024. do 2028. godine…………………………………… stranica 451. PDF: Službeni glasnik 25-2024

Službeni glasnik 24/2024

Sadržaj: Izvješće o izvršenju proračuna Općine Marina………………………………… stranica 372. Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora………………………………… stranica 414. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Marina za razdoblje 2024. –...

Službeni glasnik 23/2024

Sadržaj: Plan motriteljsko-dojavne službe ………………………………… stranica 358. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2024. godinu………………………………… stranica 360. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i...

Službeni glasnik 22/2024

Sadržaj: Odluka o potrebi prijema vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Marina na određeno vrijeme ………………………………… stranica 356. PDF: Službeni glasnik 22-2024-

Službeni glasnik 21/2024

Sadržaj: Izmjena i dopuna Plana prijema u Jedinstveni upravni odjel Općine Marina za 2024. godinu………………………… stranica 355. PDF: Službeni glasnik 21-2024

Službeni glasnik 20/2024

Sadržaj: Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marina………………………… stranica 340. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu …………………… stranica 345. PDF: Službeni glasnik...

Pin It on Pinterest

Skip to content