Službeni glasnik 19/2023

Sadržaj: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokacijama za postavljanje ugostiteljskih terasa (štekata), kioska i drugih naprava u 2023. godini………………… stranica 309. PDF: Službeni glasnik 19-2023

Službeni glasnik 18/2023

Sadržaj: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora………………… stranica 308. PDF: Službeni glasnik 18-2023

Službeni glasnik 17/2023

Sadržaj: Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Marina…………………………stranica 178. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2023. godinu…………………………… stranica 192. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvenih djelatnosti za 2023....

Službeni glasnik 15/2023

Sadržaj: Plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine Marina za 2023. godinu…………………… stranica 151. PDF: Službeni glasnik 15-2023

Službeni glasnik 14/2023

Sadržaj: Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova…………… stranica 134. Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara za 2023. godini…………… stranica 136. Plan motriteljsko-dojavne...

Pin It on Pinterest

Skip to content